Praca - służby mundurowe - Praca w Policji - Komenda Powiatowa Policji w Łobzie

Praca w Policji

Praca - służby mundurowe

ROZPOCZĘCIE PROCEDURY DOBORU KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W 2020 r.

 

UWAGA ! DOBÓR DO SŁUŻBY W POLICJI

Informujemy, że od 3 czerwca 2020 r. można składać dokumenty dotyczące naboru do Policji o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o Policji.

 

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2067  z późniejszymi zmianami):

  • obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii,
  • korzystający w pełni z praw publicznych,
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczegól­nej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie in­fomacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym. Wymagane dokumenty można składać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz we wszystkich komendach powiatowych i miejskich na terenie województwa zachodniopomorskiego ( z wyłączeniem Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie).

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji, adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Po­licji w Szczecinie,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B),
  • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandy­dat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  • dowód osobisty oraz książeczkę wojskową, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,

(składając kserokopie dokumentów kandydat do służby przedkłada do wglądu ich oryginały).

 

Kandydat zobowiązany jest okazać dowód osobisty na każdorazowe żądanie pracownika komórki ds. doboru.

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz na stronie internetowejwww.policja.pl (praca /informator dla kandydatów/ dokumenty do pobrania).

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

 

INFORMACJA Z REGULAMINU MUSZTRY W POLICJI DOTYCZĄCA TATUAŻY

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji (Dz. Urz KGP poz. 18 z późn. zm.) umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru w szczególności widocznego tatuażu (rozdział I, pkt 2 ppkt 6). Posiadanie tatuażu nie dyskwalifikuje kandydatów do służby w Policji, jednakże podczas pełnienia służby policjant powinien zakrywać tatuaż.

Wyciąg z Regulaminu musztry w Policji:

Pkt 7 W przypadku gdy wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia w ocenie przełożonego wymogów określonych w regulaminie, przełożony wydaje policjantowi polecenie niezwłocznego dostosowania wyglądu do określonych wymogów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od jej pełnienia.

Pkt 8 Odmowa wykonania polecenia, o którym mowa w pkt 7, stanowi przewinienie dyscyplinarne i jest podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów.

Pkt 9 Przełożony może uwzględnić odstępstwo od zasad określonych w pkt 2 ppkt 1, 4, 6 regulaminu w przypadkach podyktowanych charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.”

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012r. poz. 432 z póżn.zm.).

 

Tekst powyższego rozporządzenia oraz informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl).

 

Jednocześnie informujemy, że na stronie www.gazeta.policyjna.pl dostępne jest wydanie specjalne miesięcznika Komendanta Głównego Policji "Policja 997" pn. "Zostań policjantem", w którym przedstawiona została specyfika służby w Policji oraz różnorodność i wujątkowość pracy policjantów.